Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Kính gửi: Các trung tâm GDTX (Ngày đưa tin: 21/05/2015)  
Để phần mềm tính tự động đánh giá kết quả cuối năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung cột nhập số buổi vắng trong chức năng Đánh giá xếp loại. Nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả cuối năm, Sở yêu cầu các Trung tâm GDTX nhập đủ số buổi học sinh vắng và cập nhật tính toán lại tất cả các lớp trước khi báo cáo Sở.
Thông báo khác
Cập nhật và báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2014 - 2015 (21/05/2015)