Kiểu đăng nhập
Người dùng
Mật khẩu
         
Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ngày đưa tin: 25/05/2015)
Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành cập nhật biểu Hồ sơ trường mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống Cổng thông tin đào tạo Thừa Thiên Huế từ ngày 25 đến hết ngày 28/5/2014, Sở thông báo các đơn vị thực hiện tải Hồ sơ trường (Báo cáo cuối năm) và đọc lên hệ thống thống kê của Bộ “thongke.smas.edu.vn” từ ngày 29-30/5/2015. Trân trọng thông báo.
Thông báo khác
Kính gửi: Các trung tâm GDTX (21/05/2015)
Cập nhật và báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2014 - 2015 (21/05/2015)